&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Semenarstvo / Dodelava semenskih žit

Dodelava semenskih žit

V Semenarni Ljubljana lahko zagotovimo seme, ki po kakovosti ustreza vsem evropskim standardom ali jih celo presega. Zaradi tradicije dodelave in pakiranja ter zaradi želje, da slovenskemu pridelovalcu zagotovimo seme najvišje kakovosti, smo zgradili sodoben Selekcijsko-poskusni center Ptuj, ki je bil ustanovljen leta 1968.

Lastno pridelavo semenskih žit in ostalega semena Semenarna Ljubljana ohranja že skoraj sto deset let. V Sloveniji imamo pridelavo organizirano pri zasebnikih, na kmetijskih posestvih in v Selekcijsko-poskusnem centru Semenarne Ljubljana na Ptuju. Zaradi tradicije pridelovanja semena v Sloveniji se lahko pohvalimo, da so naši pridelovalci na tehnološki ravni zadostili vsem zahtevam kakovosti pridelave semena.

V nadaljevanju opisujemo postopek sprejema in dodelave semena, ki sledi kakovostni pridelavi na polju in ga v celoti izvajamo z lastnim znanjem in tehnološko opremo.

Sprejem naturalnega semena
Ob žetvi organiziramo prevzem naturalnega, tj. nedodelanega semena v obratu Semenarne Ljubljana za dodelavo žit v Celju. Lokacija v Celju je ugodna z logističnega in tržnega vidika, saj leži v osrednjem delu države in ob ugodnih prometnih poteh.

Vzorčenje semena
Ob prevzemu najprej opravimo vzorčenje semena, sočasno pa izvedemo še rutinsko meritev ravnovesne relativne vlage semena z digitalnim elektronskim instrumentom. Tako preprečimo neposredni prevzem prevlažnega semena v dodelavo.
Pravilno vzet vzorec je pogoj za verodostojnost rezultatov analize. Vzorec semena mora biti reprezentativen, kar pomeni, da mora predstavljati povprečno kakovost celotne vzorčene partije semena. Tako pripravljene vzorce semena, opremljene z vsemi potrebnimi podatki (vrsta, sorta, dobavitelj, teža, številka partije), pošiljamo v Laboratorij za kontrolo kakovosti semen na Kmetijski inštitut Slovenije v Ljubljani.

Laboratorijska analiza semena
V laboratoriju opravijo analize kakovosti semen za vsako partijo semena. Kakovost semena kmetijskih rastlin preizkušajo v optimalnih pogojih za vsako rastlinsko vrsto posebej ter po postopkih, ki jih predpisuje ISTA – Mednarodno združenje za testiranje semen.

Najprej opravijo vhodno analizo kakovosti, to je analizo naturalnega oz. nedodelanega semena. Ta je sestavljena iz posameznih testiranj, kjer ugotavljajo vlago, čistoto, energijo, kalivost in zdravstveno stanje semena.

Postopek dodelave semen

Cilj postopka dodelave semen je dobiti kakovostno, zdravo seme s primerno čistoto, vlago in kalivostjo.
Rezultati vhodne analize kakovosti so podlaga za odločitev tehnologov v pripravi dela o načinu dodelave posamezne partije semena. Pri tem sta na začetku najpomembnejša podatka o vlagi in čistoti semena, zato te teste opravimo takoj, ko vzorci prispejo v laboratorij. Tako se lahko odločimo, ali je potrebno dosuševanje in kakšne stroje bomo uporabili pri čiščenju semena. Na podlagi analize o zdravstvenem stanju semena se odločimo za uporabo ustreznega razkužila.

Za vse seme, ki je v prometu, velja, da mora ustrezati normam, ki jih predpisuje slovenska zakonodaja, sicer ni primerno za pakiranje in promet. Norme kakovosti so določene za vsako rastlinsko vrsto posebej in na podlagi ugotovljene analize naturalnega semena tehnolog določi vrsto postopka za dodelavo semena ustrezne kakovosti.

Opis strojne opreme za dodelavo semen, Proizvodna enota Celje
Osnovni deli linije za dodelavo semen so:

 • Luščilnik: služi za luščenje celih ali delnih klasov in posameznih neoluščenih semen. Ta operacija olajša delo strojem, ki sledijo in igrajo odločilno vlogo pri kakovosti končnega proizvoda.
 • Predselektor: služi za predhodno grobo čiščenje semena, ki ga očisti prahu, grobih nečistoč in večjih semen drugih rastlinskih vrst (plevelov).
 • Fini selektor: uporabljamo za fino čiščenje semena, kjer se izločijo drobne frakcije skozi sita na stroju.
 • Trier: loči semena na podlagi različne oblike in velikosti. Sestavljen je iz dveh zaporedno vezanih valjev; prvi ločuje predolga semena od čiste frakcije, drugi pa drobno zrnate nečistoče, plevele in zdrobljena zrna.
 • Gravitacijska miza (separator): seme, ki pride na mizo, je izenačeno po obliki in teži, tako da se tu seme ločuje na podlagi specifične teže posameznih semen. S tem postopkom ločimo kakovostno seme normalne specifične teže od specifično lažjega semena, ki je prizadeto zaradi bolezni, insektov ali neustrezne dozorelosti kot posledice morebitne sušne ali premokre letine.
 • Stroj za razkuževanje: služi za površinsko obdelavo semena s fungicidi in insekticidi. Prirejen je za uporabo tekočih in praškastih pripravkov ter ima zaprt vakuumski sistem, ki onemogoča emisijo sredstev za razkuževanje v okolje.
 • Avtomatska elektronska neto pakirna tehtnica: namenjena je pakiranju različnih neto tež semena v natron vreče.
 • Aspiracija prahu:
  • na stroju za razkuževanje: za odsesavanje aerosola razkužilnih sredstev, da ne uhajajo v okolje;
  • centralna: namenjena je preprečevanju emisije prahu na odprtih presipih semena. Izvedena je na elevatorjih, trierju, pakirni tehtnici, gravitacijski mizi in selektorjih.

Ko je seme dodelano – osušeno, očiščeno in razkuženo, ponovno vzamemo vzorce za vsako partijo čistega (dodelanega) semena, na katerih opravimo še končno analizo kakovosti (sestavljeno iz istih testiranj kot vhodna), ki je podlaga za izdajo deklaracije oz. spričevala o kakovosti.