&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

Skupščina sprejela večino predlaganih sklepov

Na skupščini je bilo prisotnih 99,998 % kapitala. Skupščina je sprejela letno poročilo za družbo Semenarna Ljubljana, d.d. in Skupino Semenarna Ljubljana, d.d. za leto 2012. Delničarji so se seznanili z načinom pokrivanja izgube, ki je na dan 31.12.2012 znašala 13.805.359 €. Skupščina je na zahtevo pooblaščenca delničarja Dinomarchi S.r.l. ločeno glasovala o razrešnici organom vodenja in organom nadzora za leto 2012. Skupščina je z večino glasov zavrnila podelitev razrešnice organom vodenja in organom nadzora za leto 2012.

Skupščina je določila višino nadomestil članom nadzornega sveta, izvolila pa je tudi revizorja za revidiranje letnih računovodskih izkazov za leto 2013. Revizor je tako postala družba Constantia Plus d.o.o. iz Ljubljane.

Pooblaščenca delničarjev Dinomarchi S.r.l. in Transfin S.a. sta napovedala izpodbojne tožbe na sprejet sklep o potrditvi letnega poročila, na nepodelitev razrešnice organom nadzora v družbi za leto 2012 in na sklep, ki se navezuje na določitev višine sejnin za člane nadzornega sveta.

Pojdi nazaj