&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

Sklic 17. skupščine delniške družbe Semenarna Ljubljana

Na podlagi določil 17. člena Statuta družbe

u p r a v a  
s k l i c u j e  

17. skupščino delniške družbe  
SEMENARNA Ljubljana, proizvodnja in trgovina, d.d., 
ki bo v četrtek, dne 15. julija 2010, ob 11.00 uri na sedežu družbe, 
Dolenjska cesta 242, Ljubljana.


Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
 2. Seznanitev skupščine s letnim poročilom uprave družbe in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2009 ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička.
 3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2009.
 4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
 5. Imenovanje revizorja za leto 2010.

Predlogi sklepov:

Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe:

k točki 1 

Za predsednika skupščine se izvoli g. Sašo Miklavc, za preštevalca glasov ga. Majda Nikolovski, za izdelavo notarskega zapisnika se določi notarja g. Andreja Rozmana ter potrdi predlagani dnevni red po predlogu uprave;

k točki 2 2.1.  

Skupščina se seznani s letnim poročilom uprave družbe in poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu letnega poročila uprave za poslovno leto 2009;

2.2  

Izkazan bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31.12.2009 znaša 2.957.255,74 EUR, ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi skupščina odločala v naslednjih poslovnih obdobjih;

k točki 3 

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2009;

k točki 4  

Sprejme se predlog za nove člane nadzornega sveta in sicer se kot predstavnike kapitala izvoli:

 • Dott. Giovanni Fante
 • Dr. Vladimir Meglič
 • Zoran Pečnik
 • Peter Rajačič

Skupščina se seznani, da sta kot predstavnika zaposlenih za člana v nadzornem svetu določena:

 • Miran Merhar in
 • Franc Blaj

k točki 5 

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2010 se imenuje revizijsko družbo ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana.


Besedila gradiv z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2009, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2009, poročilo revizorja, utemeljitve predlogov sklepov kot tudi vse ostalo gradivo po dnevnem redu skupščine je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe v tajništvu uprave, Dolenjska c. 242 v Ljubljani in sicer vse delovne dni med 9.00 in 12.00 uro, od objave sklica do zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki navadnih delnic sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini. Pooblaščenec se mora izkazati s pisnim pooblastilom. Pisna pooblastila morajo za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.

Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino razen pri točki 2. in 4., kjer je potrebna tričetrtinska večina pri sklepanju zastopanega kapitala. Glasuje se osebno oz. po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12.00 uri, z istim dnevnim redom. Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Dvorana v kateri bo potekala skupščina bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. V tem času se bodo delile glasovnice.


Vljudno vabljeni !

Uprava družbe
SEMENARNA Ljubljana, d.d.
Anton Prašnikar

Pojdi nazaj