&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

Sklic 15. skupščine delniške družbe Semenarna Ljubljana

Na podlagi določil 17. člena Statuta družbe

u p r a v a
s k l i c u j e
15. skupščino delniške družbe
SEMENARNA Ljubljana, proizvodnja in trgovina, d.d.,
ki bo v sredo, dne 30. julija 2008, ob 11.00 uri na sedežu družbe,
Dolenjska cesta 242, Ljubljana.


Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
  2. Seznanitev skupščine s letnim poročilom uprave družbe in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2007 ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2007.
  3. Sprememba dejavnosti družbe.
  4. Sprememba statuta družbe.
  5. Imenovanje revizorja za leto 2008.

Predlogi sklepov:

Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe:

k točk 1

Za predsednika skupščine se izvoli pravnika g. Saša Miklavca, za preštevalca glasov Majdo Nikolovski, za izdelavo notarskega zapisnika se določi notarja g. Andreja Rozmana ter potrdi predlagani dnevni red po predlogu uprave;

k točki 2

2.1.

Skupščina se seznani s letnim poročilom uprave družbe in poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu letnega poročila uprave za poslovno leto 2007;

2.2.

Izkazan bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31.12.2007 znaša 2.517.007,00 EUR, ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi skupščina odločala v naslednjih poslovnih obdobjih;

2.3.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2007;
k točki 3

Dejavnosti družbe se uskladijo s standardno klasifikacijo dejavnosti in razširijo v skladu s predlogom uprave in nadzornega sveta, ki je sestavni del sklepa.

k točki 4

Sprejmejo se spremembe statuta v predlaganem besedilu, ki je sestavni del tega sklepa. Nadzorni svet se pooblasti za pripravo prečiščenega besedila statuta.

k točki 5

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2008 se imenuje revizijsko družbo ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana.

Besedilo predlaganih sprememb dejavnosti in statuta z utemeljitvijo, letno poročilo uprave za poslovno leto 2007, poročilo nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila, poročilo revizorja, utemeljitve predlogov sklepov kot tudi vse ostalo gradivo po dnevnem redu skupščine je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe v tajništvu uprave, Dolenjska c. 242 v Ljubljani in sicer vse delovne dni med 9.00 do 12.00 uro, od objave sklica do zasedanja skupščine. Predlagane spremembe dejavnosti in statuta ter predlogi drugih sklepov z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni strani družbe.

Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji sporočijo upravi družbe le v pisni obliki v sedmih dneh od dneva objave sklica skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki navadnih delnic sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati tudi pisna pooblastila. Pisna pooblastila morajo za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.

Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino razen pri točki 2., 3. in 4. kjer je potrebna tričetrtinska večina pri sklepanju zastopanega kapitala. Glasuje se osebno oz. po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12.00 uri, z istim dnevnim redom. Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Dvorana v kateri bo potekala skupščina bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. V tem času se bodo delile glasovnice.


Vljudno vabljeni !

Uprava družbe
SEMENARNA Ljubljana
Anton Prašnikar, l.r.

Pojdi nazaj