&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

Obvestilo uprave družbe Semenarna Ljubljana, d.d.

Upravni odbor družbe SEMENARNA Ljubljana d.d.

IZJAVA ZA JAVNOST

Upravni odbor družbe SEMANARNA Ljubljana d.d. v zvezi z objavami v medijih, ki so bile podane v zvezi z zamenjavo in imenovanjem organov vodenja družbe pojasnjuje naslednje:

Upravni odbor bo zagotovil nemoteno in kontinuirano delovanje družbe in ustrezno zaščitil interese vseh njenih deležnikov, in sicer tako interese upnikov, kot tudi delničarjev, delavcev in poslovnih partnerjev. Prizadeval si bo za izpolnitev vseh obveznosti iz prisilne poravnave in za njen uspeh ter tudi za izboljšanje poslovanja družbe.    

 

Člani upravnega odbora so bili veljavno imenovani s strani skupščine družbe že dne 22.10.2012. Skupščina je bila s strani Okrožnega sodišča v Ljubljani po dveh mesecih odločanja dne 21.12.2012 s sklepom Srg 2012/43885 ugotovljena za zakonito in veljavno, enako mnenje pa je podala tudi Notarska zbornica Slovenije. Vsi sklepi 22. skupščine so bili sprejeti s 100% večino oddanih glasov (torej tako sklep o spremembi statuta družbe kot tudi sklep o imenovanju članov upravnega odbora družbe), pri čemer je bilo na skupščini navzočih 83% vseh delnic z glasovalno pravico družbe oziroma vsi delničarji, ki so se po vednosti upravnega odbora pravočasno, skladno z drugim odstavkom 297. člena ZGD-1 prijavili na skupščino, razen dveh, ki pa sta imela samo 1,8 % od vseh glasov, ki so bili prisotni na skupščini.

 

Upravni  odbor je na seji dne 27.12.2012 odpoklical g. Mavsarja s funkcije direktorja družbe iz razloga hujših kršitev njegovih obveznosti, saj si je želel popolnoma samovoljno in v nasprotju z zakonskimi pooblastili prisvojiti vse korporacijsko-pravne pristojnosti delničarjev in nadzornih organov v družbi. G. Mavsar je opustil svoje zakonske obveznosti do zagotovitve sklepčnosti nadzornega sveta družbe, nato pa je želel z uporabo fizične sile preprečiti skupščini, da imenuje nove člane nadzornega organa in takšno stanje odpravi, na koncu pa je prekršil še svojo zakonsko obveznost do predlaganja vpise sprememb statuta in novih članov upravnega odbora v sodni register, skladno z 332. člena ZGD-1. Opustitev prijave za izvedbo vpisa v register je po 3. točki 685/I člena ZGD-1 prekršek.

 

G. Borut Mavsar je dne 28.12.2012 novi izvršni direktorici Aniti Ličen Žagar preprečil vstop v družbo in ji vse do danes 2.1.2013 ni dovolil vstopa v družbo in s tem opravljanje njene funkcije, kljub temu, da je bila že dne 28.12.2012 vpisana v sodni register in da je bil sam s tem dnem iz njega izbrisan. S tem je očitno zlorabil svoj položaj, saj ni imel več nobenih pooblastil.

 

Upravni odbor ne bo dovolil nobenega posega v interese upnikov. Nasprotno, na podlagi sklepov skupščine z dne 22.10.2012 se bo končno lahko zagotovil nadzor nad delom organov vodenja in odpravilo večmesečno nezakonito stanje, saj po ZGD-1 ni dopustno, da družba ne bi imela sklepčnega nadzornega organa, kot je bilo to podano v obravnavanem primeru. Upravni odbor je od izvršne direktorice že zahteval izvedbo vseh postopkov z namenom, da se odpravijo kakršnekoli nepravilnosti v preteklem poslovanju družbe.  

 

Upravni odbor bo skrbel tudi za interese več kot 200 delničarjev, od katerih je večina delnice pridobila na podlagi dolgoletnega dela v družbi. Slednjim je bivši direktor z nezakonitim preklicem skupščine in onemogočanjem dela nadzornega sveta odrekel kakršnekoli pravice. Vse te osebe so še vedno delničarji družbe, saj v okviru postopka prisilne poravnave še ni bilo odločeno o prenehanju njihovih delnic. Kot izhaja iz sklepa Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. Cst 373/2012 z dne 20.12.2012 bo o tem moralo odločiti sodišče ob izdaji sklepa o potrditvi prisilne poravnave pri čemer se bo potrebno opredeliti tudi do ustreznosti vrednotenja premoženja družbe. Dva od obstoječih večinskih delničarjev, ki sta tuji pravni osebi, sta sicer tudi v okviru postopka prisilne poravnave vplačala dodatni kapital in bosta torej ostala delničarja družbe ne glede na odločitev sodišča.

 

Upravni odbor obžaluje in obsoja ravnaje bivše uprave, ki je z neresničnimi izjavami za javnost in nepriznavanjem odločb sodišča poskušala ustvariti vtis o neoperativnosti in nezakonitosti poslovanja družbe, sodišča in notarske zbornice. Njena štiri dnevna uporaba fizične sile z namenom, da se prepreči delo novi izvršni direktorici in odklonitev izvedbe primopredaje je ravnanje, ki se v korporacijsko poslovni praksi ne bi smelo dogajati. Pristojne uradne organe bomo pozvali, da takšno ravnaje v prihodnje preprečijo in ustrezno sankcionirajo.   

 

 

Ljubljana, dne 2.1.2013

 

 

Predsednik upravnega odbora

Otello Bizzotto

Pojdi nazaj