&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

21. seja izredne skupščine delniške družbe

21. seja izredne skupščine delniške družbe SEMENARNA Ljubljana, proizvodnja in trgovina, d.d., ki se je vršila 16. julija 2012, ob 11. uri na sedežu družbe, Dolenjska cesta 242, Ljubljana

 

Delničarji družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d. so dne 16.7.2012 na 21. seji izredne skupščine družbe, po točkah dnevnega reda, sprejeli naslednje sklepe:

k točki 1 

»Za predsednika skupščine se izvoli g. Sašo Miklavc, za preštevalko glasov ga. Majda Nikolovski, za izdelavo notarskega zapisnika se določi notar g. Andrej Rozman.«

k točki 2

»Skupščina se seznanja s Posebnim revizorjevim poročilom o preveritvi vodenja posameznih poslov družbe z dne 25.05.2012 (petindvajsetega maja dvatisoč dvanajst), ki ga je izdelala Revizijska družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2 (dva), 1000 (tisoč) Ljubljana, na podlagi sklepa 19. (devetnajste) seje izredne skupščine družbe z dne 26.3.2012 (šestindvajsetega marca dvatisoč dvanajst).«

k točki 3

Sprejet je bil nasprotni predlog sklepa, ki ga je predlagal delničar DINOMARCHI S.R.L., ki glasi:

»Skladno s 327. členom ZGD1 in na podlagi predstavitve Posebnega revizorjevega poročila o preveritvi vodenja posameznih poslov družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d., z dne 25.05.2012 (petindvajsetega maja dvatisoč dvanajst), ki ga je izdelala Revizijska družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2 (dva), 1000 (tisoč) Ljubljana, na podlagi sklepa 19 (devetnajst). seje izredne skupščine družbe z dne 26.3.2012 (šestindvajsetega marca dvatisoč dvanajst), mora uprava družbe v šestih mesecih od dneva skupščine zoper naslednje člane organov vodenja družbe SEMENARNA Ljubljana d.d. in njenih hčerinskih družb Anton Prašnikar, Godešič 54 (štiriinpetdeset), Škofja Loka, Primož Štuhec, Preserje pri Radomljah, Gajeva ulica 13 (trinajst), 1235 (tisoč dvestopetintrideset) Radomlje, Jurij Vončina, Podsmreka 19 (devetnajst)b, 1356 (tisoč tristošestinpetdeset) Dobrova, Refki Zogaj, Cesta v Gorice 77 (sedeminsedemdeset), Ljubljana, po potrebi pa tudi zoper druge člane organov vodenja družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d. in njenih hčerinskih družb, v kolikor bo pri njih ugotovljen temelj odškodninske odgovornosti, proučiti obstoj elementov odškodninske odgovornosti in zoper njih vložiti tožbo za povrnitev škode v zvezi z vodenjem vseh tistih poslov družbe, s katerimi je družbi nastala škoda, kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja družbe SEMENARNA Ljubljana d.d. in njenih hčerinskih družb, zlasti glede poslov, ki so bili navedeni v sklepu o imenovanju posebnega revizorja, sprejetim na 19. (devetnajst) seji skupščine družbe, ki je potekala dne 26.03.2012 (šestindvajsetega marca dvatisoč dvanajst), in sicer v zvezi:

1. (prvič) z vrednotenjem postavk, ki se v računovodskih izkazih za poslovno leto 2010 (dvatisoč deset) nanašajo na matično družbo SEMENARNA Ljubljana, d.d., s poudarkom na vrednotenju postavk, ki se v računovodskih izkazih matične družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d., za poslovno leto 2010 (dvatisoč deset) nanašajo na odvisne družbe Sjemenarna Zagreb, d.o.o., Semenarna Kosove, sh.p.k., SK Semenarna d.o.o. Beograd, Semenarna Hungaria, kft.;

2. (drugič) z opravljenimi finančnimi transakcijami v hčerinskih družbah Sjemenarna Zagreb, d.o.o., Semenarna Kosove, sh.p.k., SK Semenarna d.o.o. Beograd, Semenarna Hungaria, kft.,  in sicer zlasti s/z:  vplačili kapitala;  povečanji kapitala;  danimi posojili s strani matične družbe oz. tretjih oseb;  blagovnimi krediti, ipd.

3. (tretjič) s spremembo kratkoročnih terjatev do hčerinskih družb Sjemenarna Zagreb, d.o.o., Semenarna Kosove, sh.p.k., SK Semenarna d.o.o. Beograd, Semenarna Hungaria, kft., v dolgoročne terjatve v letih od 2007 (dvatisoč sedem) do 2010 (dvatisoč deset);

4. (četrtič) z dolgoročnimi posojili, danimi hčerinskim družbam Sjemenarna Zagreb, d.o.o., Semenarna Kosove, sh.p.k., SK Semenarna d.o.o. Beograd, Semenarna Hungaria, kft., v letih od 2007 (dvatisoč sedem) do 2010 (dvatisoč deset);

5. (petič) s finančnimi naložbami matične družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d., do hčerinskih družb Sjemenarna Zagreb, d.o.o., Semenarna Kosove, sh.p.k., SK Semenarna d.o.o. Beograd, Semenarna Hungaria, kft, v letih od 2007 (dvatisoč sedem) do 2010 (dvatisoč deset);

6. (šestič) s pripojitvijo Kmetijske družbe Rodovita, d.d., v letu 2007 (dvatisoč sedem);

7. (sedemič) z razvojnim projektom žlahtnjenja in introdukcije novih sort na teritoriju Kosova, ki ga je družba SEMENARNA Ljubljana, d.d., izvajala skupaj s hčerinsko družbo SEMENARNA Kosove, sh.p.k., na osnovi pogodbe z dne 12.4.2005 (dvanajstega aprila dvatisoč pet¬), sklenjene za obdobje 5 (pet) let;

8. (osmič) s finančno terminskimi posli, ki jih je družba SEMENARNA Ljubljana, d.d., v času od 2007 (dvatisoč sedem) do 2010 (dvatisoč deset) sklepala z družbo Bank Austria Creditanstalt, s poudarkom na valutno opcijskem poslu KIKO IRS, sklenjenim na podlagi Okvirne pogodbe za finančne terminske posle z dne 26.4.2007 (šestindvajsetega aprila dvatisoč sedem), in nadaljnjih Aneksih oz. dodatkih;

9. (devetič) s protokolom, sklenjenim v letu 2010 (dvatisoč deset) z dobaviteljem krompirja AGRICO iz Nizozemske, na podlagi katerega je podjetje AGRICO prenehalo dobavljati SEMENARNI Ljubljana, d.d., sorte Kresnik, Cvetnik, Vesna, Jana in lastne AGRICOVE sorte;

10. (desetič) s Pogodbo o opravljanju storitev z dne 7.1.2010 (sedmega januarja dvatisoč deset), sklenjeno med Semenarna Kosove, sh.p.k., in Semenarna, sh.p.k., najemno pogodbo z dne 15.12.2009 (petnajstega decembra dvatisoč devet), sklenjeno med Semenarna Kosove, sh.p.k., in Semenarna, sh.p.k., sporazumom o ureditvi medsebojnih razmerij med poslovnimi partnerji na Kosovu z dne 1.2.2010 (prvega februarja dvatisoč deset), sklenjenim med SEMENARNO Ljubljana, d.d., in Semenarna Kosove, sh.p.k., in Semenarna, sh.p.k., Komercialnim dogovorom k sporazumu o ureditvi medsebojnih razmerij med poslovnimi partnerji na Kosovu z dne 1.2.2010 (prvega februarja dvatisoč deset), sklenjenim dne 25.8.2010 (petindvajsetega avgusta dvatisoč deset) med SEMENARNO Ljubljana, d.d., in Semenarno, sh.p.k., in Pogodbo o zaposlitvi s posebnimi pooblastili z dne 1.4.2009 (prvega aprila dvatisoč devet), sklenjeno med Semenarno Kosove, sh.p.k., in Refkijem Zogajem, in pogodbo o priznavanju provizije z dne 21.12.2007 (enaindvajsetega decembra dvatisoč sedem), sklenjeno med Semenarno Kosove, sh.p.k., in Refkijem Zogajem;

11. (enajstič)[nbsp] s pogodbo o opciji za odstop/povrnitev dela deleža v družbi in pogodbo o opciji za odstop dela deleža v družbi, obe sklenjeni 20.12.2004 (dvajsetega decembra dvatisoč štiri) med SEMENARNO Ljubljana, d.d., in Idrizom Bejtulahujem, in Aneksom štev. 01/09 (nič ena skozi nič devet) k navedenima pogodbama, sklenjenim dne 1.12.2009 (prvega decembra dvatisoč devet) med SEMENARNO Ljubljana, d.d., in Idrizom Bejtulahujem;

12. (dvanajstič) s pogodbo (Ugovor o pružanju konsalting usluga) z dne 1.12.2010 (prvega decembra dvatisoč deset) s podjetjem Badek d.o.o. Beograd, ki ga je na strani hčerinske družbe SK Semenarna d.o.o. Beograd podpisal direktor SEMENARNA Ljubljana, d.d., g. Anton Prašnikar, pri čemer je bil dne 29.11.2010 (devetindvajsetega novembra dvatisoč deset) z družbo Badek d.o.o. Beograd že sklenjen krovni Dogovor o poslovnem svetovanju.

Za posebnega zastopnika, ki zastopa družbo v postopkih pred sodiščem v zvezi z utemeljenostjo odškodninskega zahtevka in postopkih v zvezi z izvršitvijo sodne odločbe, s katero je bilo odločeno o utemeljenosti takega zahtevka, skupščina imenuje odvetnika Uroša Pogačnika iz odvetniške družbe Čeferin iz Grosuplja, ki tudi sestavi ustrezne tožbe za povrnitev škode.«

Nasprotni predlog sklepa, ki ga je podal delničar KD Kapital d.o.o. ni bil sprejet.

Zoper sprejet sklep sta delničarja Miran Merhar, Robičeva ulica 6, 1000 Ljubljana in Primož Štuhec, Gajeva ulica 13, Preserje pri Radomljah, Gajeva ulica 13 (trinajst), 1235 (tisoč dvestopetintrideset) Radomlje po svojih pooblaščenkah napovedala izpodbojni tožbi.

Ljubljana, 17.7.2012

SEMENARNA Ljubljana, d.d.
predsednik uprave/direktor družbe
Borut Mavsar

 

Pojdi nazaj