&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

20. seja redne skupščine delniške družbe

20. seja redne skupščine delniške družbe SEMENARNA Ljubljana, proizvodnja in trgovina, d.d., ki se je vršila 28. maja 2012, ob 11. uri na sedežu družbe, Dolenjska cesta 242, Ljubljana.

Delničarji družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d. so dne 28.5.2012 na 20. seji redne skupščine družbe, po točkah dnevnega reda, soglasno sprejeli naslednje sklepe:

k točki 1                    

Za predsednika skupščine se izvoli g. Sašo Miklavc, za preštevalko glasov ga. Majda Nikolovski, za izdelavo notarskega zapisnika se določi notar g. Andrej Rozman.

k točki 2

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe Semenarna Ljubljana, d.d. in Skupine Semenarna Ljubljana, za leto 2011, mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila Semenarne Ljubljana, d.d. in Skupine Semenarna Ljubljana za leto 2011.

k točki 3

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2011.

k točki 4

Skupščina ugotovi, da bilančna izguba družbe na dan 31.12.2011 znaša 5.490.817,00 EUR. Znesek bilančne izgube v višini 5.490.817,00 EUR se deloma pokrije iz rezerv iz dobička v višini 1.302.881,00 EUR in kapitalskih rezerv v višini 2.090.736,00 EUR, tako da preostanek bilančne izgube znaša 2.097.200,00 EUR.

Preostanek bilančne izgube v višini 2.097.200,00 EUR se pokrije z zmanjšanjem osnovnega kapitala in sočasnim povečanjem osnovnega kapitala, in sicer se osnovni kapital družbe z dosedanjega zneska, ki znaša 7.149.157,07 EUR zmanjša za znesek 2.842.200,00 EUR, tako da novi osnovni kapital družbe znaša  4.306.957,07 EUR. Znesek zmanjšanja osnovnega kapitala v višini 2.097.200,00 EUR se nameni za pokrivanje nepokrite izgube družbe za leto 2011, znesek v višini 745.000,00 EUR pa prenese v kapitalske rezerve družbe. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala. 

Osnovni kapital družbe je pred povečanjem razdeljen na skupaj 1.713.224 navadnih imenskih kosovnih delnic.

Osnovni kapital družbe se poveča z novimi denarnimi vložki v znesku največ do 2.400.000,00 EUR.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo največ do 335.665 navadnih kosovnih delnic razreda A.

Emisijska cena novo izdanih delnic znaša 7,15 EUR na posamezno delnico.

Novo izdane delnice tvorijo z že izdanimi navadnimi delnicami družbe razred A.

Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za uveljavitev prednostne pravice je 15 (petnajst) dni od zasedanja skupščine. V primeru, da v prvem krogu povečanja osnovnega kapitala niso vpisane vse razpoložljive delnice se le te ponudijo v vpis in vplačilo največ 5 (pet) pravnim osebam (vlagateljem). Uprava družbe ima v drugem krogu vplačil za povečanje osnovnega kapitala družbe prosto izbiro vlagatelja. Rok za vpis delnic dosedanjih delničarjev je 15 (petnajst) dni in nove delničarje največ 30 (trideset) dni od dneva vročitve vabila posameznemu vlagatelju, ki ga izbere uprava. Rok za vplačilo delnic je 45 (petinštirideset) dni od zasedanja skupščine. Zneski morebitnih preplačil pri vplačilu delnic, se vplačnikom brezobrestno vrnejo v roku 15 (petnajst) dni od poteka roka za vpis in vplačilo novo izdanih delnic.

Dokapitalizacija se bo štela za uspešno v primeru najmanj 75 (petinsedemdeset) % vplačanih delnic.

Skupščina družbe pooblašča upravo družbe, da statut družbe uskladi s sprejetim sklepom o povečanju osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki.

k točki 5

točka glede spremembe statuta družbe je bila umaknjena z dnevnega reda.

k točki 6

Skupščina družbe se seznani o teku posebne revizije.

 

Ljubljana, 29. 5. 2012

SEMENARNA Ljubljana, d.d.
predsednik uprave/direktor družbe
Borut Mavsar

Pojdi nazaj