&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

19. seja izredne skupščine delniške družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d.

Semenarna Ljubljana

 

19. seja izredne skupščine delniške družbe
SEMENARNA Ljubljana, proizvodnja in trgovina, d.d.,
ki se je vršila 26. marca 2012, ob 11. uri na sedežu družbe,
Dolenjska cesta 242, Ljubljana

 


Delničarji družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d. so dne 26.03.2012 na 19. seji izredne skupščine družbe, po točkah dnevnega reda, soglasno sprejeli naslednje sklepe:


k točki 1
Za predsednika skupščine se izvoli g. Sašo Miklavc, za preštevalko glasov ga. Majda Nikolovski, za izdelavo
notarskega zapisnika se določi notar g. Andrej Rozman.

k točki 2
Skupščina družbe se seznani z izsledki izredne revizije računovodskih izkazov po stanju na dan 31.8.2011, ki jo je opravila revizijska družba Audit&Co, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. in katere sestavni del je poročilo neodvisnega revizorja poslovodstvu družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d., z dne 1.12.2011.

k točki 3
Razveljavi se sklep 18. seje skupščine delniške družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d., z dne 30.6.2011, ki glasi: "Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2011 se imenuje revizijska  družba ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana."

Za revidiranje letnih računovodskih izkazov družbe za  leto 2011 se imenuje revizijska družba Audit&Co, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota.

k točki 4
Za revidiranje letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2012 se imenuje revizijska družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.

k točki 5
Za posebnega revizorja družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d., se imenuje družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana, ki naj v celoti, zlasti pa z vidika gospodarnosti in ekonomske utemeljenosti oz. škodljivosti poslovnih odločitev ter poštenega, skrbnega in vestnega ravnanja vseh odgovornih oseb in organov v matični družbi SEMENARNA Ljubljana, d.d., in njenih hčerinskih družbah preveri vodenje postopkov in poslov, izvedenih oziroma sklenjenih v obdobju zadnjih 5 let od dneva sprejema tega sklepa, zlasti pa vodenje postopkov in poslov ter sprejemanje odločitev v zvezi:

1. z vrednotenjem postavk, ki se v računovodskih izkazih za poslovno leto 2010 nanašajo na matično družbo SEMENARNA Ljubljana, d.d., s poudarkom na vrednotenju postavk, ki se v računovodskih izkazih matične družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d., za poslovno leto 2010 nanašajo na odvisne družbe Sjemenarna Zagreb, d.o.o., Semenarna Kosove, sh.p.k., SK Semenarna d.o.o. Beograd, Semenarna Hungaria, kft., in ugotovi, ali so postavke, ki se nanašajo na te družbe, precenjene oziroma ali so potrebni popravki vrednosti;

2. z opravljenimi finančnimi transakcijami v hčerinskih družbah Sjemenarna Zagreb, d.o.o., Semenarna Kosove, sh.p.k., SK Semenarna d.o.o. Beograd, Semenarna Hungaria, kft.,  predvsem pa naj revizor preveri:
- vplačila kapitala;
- povečanja kapitala;
- dana posojila s strani matične družbe oz. tretjih oseb;
- blagovne kredite, ipd.

Revizor naj ugotovi, ali so bile transakcije iz prejšnjega odstavka narejene na podlagi ekonomskih elaboratov o upravičenosti ustanavljanja in investiranja v hčerinske družbe z vidika družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d. (kateri organi oz. odgovorne osebe  so sprejemali odločitve in izvajali sprejete odločitve).

Revizor naj ugotovi tudi, ali so bili z vidika družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d., ustrezno vodeni postopki izvajana kontrole in spremljanja poslovanja v hčerinskih družbah Sjemenarna Zagreb, d.o.o., Semenarna Kosove, sh.p.k., SK Semenarna d.o.o. Beograd, Semenarna Hungaria, kft., pri čemer naj revizor ugotovi zlasti, kateri organi in odgovorne osebe so izvajali kontrolo in spremljali poslovanje ter bili odgovorni za gospodarnost poslovanja in razpolaganja s sredstvi na hčerinskih družbah. 

3. s spremembo kratkoročnih terjatev do hčerinskih družb Sjemenarna Zagreb, d.o.o., Semenarna Kosove, sh.p.k., SK Semenarna d.o.o. Beograd, Semenarna Hungaria, kft., v dolgoročne terjatve v letih od 2007 do 2010, pri čemer naj revizor ugotovi zlasti, ali so bile spremembe kratkoročnih terjatev v dolgoročne smotrne in upravičene z vidika družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d.;

4. z dolgoročnimi posojili, danimi hčerinskim družbam Sjemenarna Zagreb, d.o.o., Semenarna Kosove, sh.p.k., SK Semenarna d.o.o. Beograd, Semenarna Hungaria, kft., v letih od 2007 do 2010, pri čemer naj revizor ugotovi zlasti, ali so bila dolgoročno dana posojila smotrna in upravičena z vidika družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d.;

5. s finančnimi naložbami matične družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d., do hčerinskih družb Sjemenarna Zagreb, d.o.o., Semenarna Kosove, sh.p.k., SK Semenarna d.o.o. Beograd, Semenarna Hungaria, kft, v letih od 2007 do 2010, pri čemer naj revizor ugotovi zlasti, ali so bile finančne naložbe smotrne in upravičene;

6. s pripojitvijo Kmetijske družbe Rodovita, d.d., v letu 2007, pri čemer naj revizor ugotovi zlasti, ali je bila pripojitev Kmetijske družbe Rodovita, d.d., za matično družbo SEMENARNA Ljubljana, d.d., smotrna in upravičena; revizor naj se posebej opredeli tudi do smotrnosti te pripojitve za družbo SEMENARNA Ljubljana, d.d., z vidika pridobitve nepremičnin;

7. z razvojnim projektom žlahtnjenja in introdukcije novih sort na teritoriju Kosova, ki ga je družba SEMENARNA Ljubljana, d.d., izvajala skupaj s hčerinsko družbo SEMENARNA Kosove, sh.p.k., na osnovi pogodbe z dne 12.4.2005, sklenjene za obdobje 5 let, pri čemer naj revizor ugotovi zlasti smotrnost in upravičenost tega projekta za družbo SEMENARNA Ljubljana, d.d.;

8. s finančno terminskimi posli, ki jih je družba SEMENARNA Ljubljana, d.d., v času od 2007 do 2010 sklepala z družbo Bank Austria Creditanstalt, s poudarkom na valutno opcijskem poslu KIKO IRS, sklenjenim na podlagi Okvirne pogodbe za finančne terminske posle z dne 26.4.2007, in nadaljnjih Aneksih oz. dodatkih, pri čemer naj revizor ugotovi zlasti smotrnost in upravičenost sklepanja tega valutno opcijskega posla za družbo SEMENARNA Ljubljana, d.d.;

9. s protokolom, sklenjenim v letu 2010 z dobaviteljem krompirja AGRICO iz Nizozemske, na podlagi katerega je podjetje AGRICO prenehalo dobavljati SEMENARNI Ljubljana, d.d., sorte Kresnik, Cvetnik, Vesna, Jana in lastne AGRICOVE sorte, pri čemer naj revizor ugotovi zlasti smotrnost in upravičenost sklepanja takega Protokola oz. odstopa od distribucijske pogodbe z vidika družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d.;

10. s Pogodbo o opravljanju storitev z dne 7.1.2010, sklenjeno med Semenarna Kosove, sh.p.k., in Semenarna, sh.p.k., najemno pogodbo z dne 15.12.2009, sklenjeno med Semenarna Kosove, sh.p.k., in Semenarna, sh.p.k., sporazumom o ureditvi medsebojnih razmerij med poslovnimi partnerji na Kosovu z dne 1.2.2010, sklenjenim med SEMENARNO Ljubljana, d.d., in Semenarna Kosove, sh.p.k., in Semenarna, sh.p.k., Komercialnim dogovorom k sporazumu o ureditvi medsebojnih razmerij med poslovnimi partnerji na Kosovu z dne 1.2.2010, sklenjenim dne 25.8.2010 med SEMENARNO Ljubljana, d.d., in Semenarno, sh.p.k., in Pogodbo o zaposlitvi s posebnimi pooblastili z dne 1.4.2009, sklenjeno med Semenarno Kosove, sh.p.k., in Refkijem Zogajem, in pogodbo o priznavanju provizije z dne 21.12.2007, sklenjeno med Semenarno Kosove, sh.p.k., in Refkijem Zogajem, pri čemer naj revizor ugotovi zlasti smotrnost in upravičenost sklepanja navedenih poslov z vidika družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d.;

11.  s pogodbo o  opciji za odstop/povrnitev dela deleža v družbi in pogodbo o opciji za odstop dela deleža v družbi, obe sklenjeni 20.12.2004 med SEMENARNO Ljubljana, d.d., in Idrizom Bejtulahujem, in Aneksom štev. 01/09 k navedenima pogodbama, sklenjenim dne 1.12.2009 med SEMENARNO Ljubljana, d.d., in Idrizom Bejtulahujem, pri čemer naj revizor ugotovi zlasti smotrnost in upravičenost sklepanja navedenih poslov z vidika družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d.;

12. s pogodbo (Ugovor o pružanju konsalting usluga) z dne 1.12.2010 s podjetjem Badek d.o.o. Beograd, ki ga je na strani hčerinske družbe SK Semenarna d.o.o. Beograd podpisal direktor SEMENARNA Ljubljana, d.d., g. Anton Prašnikar, pri čemer je bil dne 29.11.2010 z družbo Badek d.o.o. Beograd že sklenjen krovni Dogovor o poslovnem svetovanju, pri čemer naj revizor ugotovi zlasti smotrnost in upravičenost sklepanja navedenih poslov z vidika družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d.

Posebni revizor mora preveriti vse postopke in posle ter odločitve uprave in nadzornega sveta družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d., izvedene oziroma sprejete v obdobju zadnjih 5 let od dneva sprejema tega sklepa, zaradi katerih je družba SEMENARNA Ljubljana, d.d., utrpela škodo oziroma zaradi katerih ji nastanek škode grozi, ter tako škodo ovrednotiti. Posebni revizor mora presojo opraviti zlasti z vidika ustreznosti sprejema odločitev (pravno-formalni vidik, vidik ekonomske upravičenosti ipd.), z vidika izvedbe poslov in odločitev (transparentnost, gospodarnost, smotrnost, ustreznost zavarovanj ipd.) ter z vidika njihovega vpliva na poslovanje družbe (izpostavljenost tveganjem, finančno-računovodski vidik ipd.).

Posebni revizor mora o ugotovitvah posebne revizije skladno z določbo 320. člena ZGD-1 pripraviti pisno poročilo in se v njem opredeliti do vseh postopkov, poslov in odločitev, na katere se nanaša ta skupščinski sklep.

k točki 6
Izkazani bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31.12.2010 znaša 3.172.644,49 EUR, ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi skupščina družbe odločala v naslednjih poslovnih obdobjih.

k točki 7
Skupščina se seznani z opozorilom uprave družbe, da bo potrebna dokapitalizacija družbe.

Skupščina je pripravljena odločati o dokapitalizaciji družbe na podlagi vseh ustreznih analiz in dokumentov, ki jih mora pripraviti uprava in potrditi nadzorni svet družbe in ki bodo dokapitalizaciji upravičevali.

k točki 8
Predlog sklepa ni bil sprejet.

k točki 9
Skupščina družbe bo na naslednji seji skupščine družbe odločala o prehodu v enotirni sistem upravljanja družbe in odločala o spremembi statuta družbe.

Uprava družbe se zadolži, da do naslednje seje skupščine družbe pripravi predlagane spremembe statuta družbe.

Ljubljana, 27. 3. 2012

SEMENARNA Ljubljana, d.d.
predsednik uprave/direktor družbe
Borut Mavsar

Pojdi nazaj