&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

Sklepi 18. seje skupščine delniške družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d

Na 18. seji skupščine delniške družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d., ki se je vršila dne 30.06.2011, ob. 11.00 uri, so bili po dnevnem redu pri predlaganih sklepih, sprejete naslednje odločitve:

AD 1
Za predsednika skupščine se izvoli g. Sašo Miklavc,
Za preštevalca glasov se izvoli ga. Majda Nikolovski,
Za izdelavo notarskega zapisnika se določi notar g. Andrej Rozman.

Predlog sklepa je bil sprejet.

AD 2.2
Izkazani bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31.12.2010 znaša 3.172.644,49 EUR, ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi skupščina odločala v naslednjih poslovnih obdobjih.

Predlog sklepa ni bil sprejet.

AD 3
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2010.

Predlog sklepa je bil sprejet.

AD 4
Za opravljanje funkcije pripada članom nadzornega sveta mesečno plačilo v višini 334,00 EUR bruto. Sejnine članom nadzornega sveta ostanejo v nespremenjeni višini. Sklep se uporablja od 1. januarja 2012 dalje.

Predlog sklepa je bil sprejet.

AD 5
Sprejmejo se spremembe statuta in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu, ki je sestavni del tega sklepa.
Nadzorni svet se pooblasti za pripravo prečiščenega besedila statuta, ki ga na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar.

Točka 5. dnevnega reda je bila po glasovanju umaknjena z dnevnega reda.

AD 6
Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2011 se imenuje revizijska družba ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana.

Predlog sklepa je bil sprejet.

Pojdi nazaj